17 de març 2021

NOVA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER AL MENJADOR ESCOLAR

    L’objecte d’aquesta compensació és atendre situacions de necessitat social en matèria d'alimentació per a alumnat amb necessitats econòmiques i socials sobrevingudes per motiu de la COVID-19 que no han rebut ajuda en el marc de la convocatòria de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 29 de setembre de 2020.

La presentació de sol·licituds va des del 15 al 23 de març (ambdós inclosos).

Totes les sol·licituds han de tenir registre d’entrada al centre o, si n’és el cas, emetre diligència per fer-ne constar l’entrada (model annex 8). Si en teniu dubtes o necessitau algun aclariment us podeu dirigir al centre. 

DESCARREGAR MODEL DE SOL·LICITUD


Qui en pot ser beneficiari?

a) Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2020-2021.

b) Estar escolaritzat en un centre del primer cicle d’educació infantil que formi part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària que hagi signat el conveni pertinent.

c) No haver estat beneficiari en la convocatòria anterior.

d) Complir algun dels supòsits següents quant als ingressos de la unitat familiar:

  • Ser beneficiari de la prestació laboral extraordinària per cessament de l’activitat laboral dels treballadors autònoms.
  • Percebre una prestació per expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
  • Percebre una prestació extraordinària per a fixos discontinus per finalització de campanya.
  • Ser beneficiari del subsidi de desocupació (atur).
  • Ser beneficiari de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la valoració.
  • Percebre una quantia igual o inferior al salari mínim interprofessional.
  • No tenir cap tipus de prestació.

Import dels ajuts

Per motius socioeconòmics:

 20 punts o més: 735 euros
 De 15 a 19 punts: 642 euros
 De 10 a 14 punts: 460 euros
 De 5 a 9 punts: 229 euros


IMPORTANT

A l’hora de presentar la sol licitud la família ha de lliurar un número de compte bancar i d’un dels tutors legals, perquè en cas que, per circumstàncies sobrevingudes, se suspenguin les classes i/o el servei de menjador, el centre ha de transferir la quantia diària pertinent dels dies de suspensió del servei al compte bancari facilitat per la família.